Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
      18/04/2019
TG GT 10h9h8h7h6h5h4h3h2h1h0h23h22h
1Kênh N3 đầu KênhTL08:01415
2Cống N3 K5+300TL--
3Cống N3 K7+829TL10:14326
4Cống N3 tràn V2 k11+086TL--
5Cống N3-10 k12+868TL08:01218
6Cống N3-10-3 K1+267TL08:11178
7Cống N2 TL825 K3+400TL16:01295
8Cống BaSa N2 K8+000TL08:01236
9Cống N2 K11+242TL05:01212
10Cống N2 K14+247TL--